تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | ۱:۲۳ قبل از ظهر | نویسنده : سمیــــرا رضایی

پیاده کردن نقشه

پیاده کردن نقشه به دوصورت محدود و نا محدود انجام میگیرد. ساختمان سازی با زیر بنای محدود برای ساختمان های مسکونی حدودا در ابعادی مشخص (باعرض زمین 8 تا 12 متر)اجرا می شود.معمولا نسبت طول این چنین زمین هایی، متناسب با عرض زمین است. در این وضعیت ،برای پیاده کردن نقشه به « بر» و «کف » نیاز داریم.

« بر ساختمان » عبارت است از امتداد ساختمان که در راستای ساختمان های دیگر در کنار کوچه - میلان و یا خیابان ساخته می شود.گاهی در بافت های قدیمی تر « بر » ساختمان طبق اصول شهرسازی جدید،اصلاحی داشته و عقب نشینی می کند که اجرای« بر» ساختمان سازی باید دقیقا رعایت شود. وقتی ساختمانی ،همجوار زمین مورد نظر نباشد ،این «بر» می تواند از محور خیابان ، تیرهای چراغ برق ویا تیرهای تلگراف وحتی ساختمان ی دور با متر کشی ،یا روش اصولی فاصله خوانی توسط دوربین و «فاصله یاب» پیدا شود. در مواردی که این محور به دست نیاید از محور شمال و جنوب مغناطیسی روی نقشه های جغرافیایی و راضی شهری (که بلوک بندی ها تحت زاویه با این محور مشخص است )می توان «بر» ساختمان مورد نظر را از بلوک مشخص بدست آورد.

 

میلان: 

عرض معبر،وقتی از عرض کوچه پهن بیشتر و از عرض خیابان کمتر باشد میلان گفته می شود. میلانکشی در شهرسازی از نوعی شطرنج بندی کاملا یکنواخت برای شهرسازی های جدید استفاده می شود. معمولا شطرنج بندی شهری در برخی از شهرهای استان خراسان انجام شده است. به طوری که اگر از فراز آسمان و از درون هواپیما به ساختمان های شهری نظاره شود،تمام معابر گفته شده میلان در محورهای افقی و عمودی ،دقیقا در یک راستا،بدون انحنا و پیچ و خم و شکستگی.

 

«کف »:

در اراضی شهری کف ساختمان از سطح کوچه - میلان - خیابان مشخص شده و از مبنای آن ،کف  طبقه هم کف و سپس کف تا تمام شده ی طبقات معلوم می شود،اما در مواردی که کوچه و خیابانی نباشد،به وسیله ی کد گذاری روی نقشه های جغرافیایی (که مبنای آن از سطح دریاست)، با توجه به سطحی از نقطه « مبدایی به نام بنچ مارک » تعیین شده که از این مبدا «کف» مورد نظر تعیین می شود،معمولا کف سازی طبقه هم کف ساختمان بلند تر از سطح زمین طبیعی انتخاب خواهد شد که این بلندی کف ،به خاطر عدم آب گرفتگی در اثر آب باران و برف و مواردی دیگر مانند سیل آب می باشد.

 

آماده سازی سطح زمین: برای پیاده کردن نقشه باید بوته ها و ریشه های گیاهی و درختان ،از سطح زمین کاملا کنده و جمع آوری شود، در ضمن باید سطوح زیر بنای ساختمان کاملا مسطح شده و سطح، از هر جهت آماده پیاده کردن تقشه باشد.

 

پیاده کردن اضلاع پی در سطح گودبرداری:

1- پیرو مشخصات اجرایی سطح گودبرداری در حالت تراز،بتون مگر کشیده می شود.

2- با استفاده از نشانه گذاری روی خرک ها ،ریسمان کشی «بر»و« اضلاع عمود» بر انجام آن شده ،محل تقاطع آن ها ترسیم می شود. از محل تقاطع مذکور امتداد نخ شاقول رها شده و محل نشست نوک شاقول در سطح گود برداری روی «بتون مگر» نشانه می شود.

3- عمل مذکور در سه کنج های دیگر تکرار شده وبا ریسمان کشی به نشانه ها، گوشه های پی به وجود آمده و در نتیجه از گوشه ها اضلاع قالب بندی برای پی سازی روی بتون مگر پیاده می شود.

 

قالب بندی:

قالب بندی می تواند فلزی،چوبی،آجری یا ... باشد.قالب های فلزی بنا به سفارش، در اندازه های لازم ساخته می شود و توسط «پیچ و مهره » یا «پیم‌» در یک دیگر متصل می شوند.قالب بندی چوبی توسط تیر گرد و چهار تراش و تخته شامل بدنه قالب های پی وشناژ از تخته و پشت بند سازی و مهار کردن آنها توسط تنگ اندازی و غیره انجام می شود.در قالب سازی آجری دقیاق می توان در زمان استخراج اندازه ها از خط آکس ،رج آجری را با ملات ماسه و سیمان و با استفاده از ریسمان کشی وشمشه وتراز با رعایت پیوند به ضخامت یک آجر شروع کرد.

برای پیشگیری از مکش آب بتون توسط دیوار آجری ،سطح داخلی پی وشناژ ،اندود ماسه و سیمان می شود.

 

میل گرد گذاری سطح پی و شناژ:

بنا به محاسبات فنی ،مقطع و تعداد میلگرد ها برای پی و شناژ محاسبه و برابر اصول ،مونتاژ و در محل مستقر می شود.

 

استقرار ستون روی صفحه:

1- برای استقرار ستون دو نبشی در حالت 90 درجه  از یک طرف روی صفحه، درراستای خط اکس رسم شده ،اصطلاحا«خال جوش» می شود. این عمل باید روی تمامی صفحه های زیر ستون انجام گیرد.

2- دو نبشی بر دو ضلع مجاور یک دیگر با «خال جوش» به ستون متصل شده، با نشست ستون روی صفحه با شاقول سازی ستون توسط شاقول سنگین یا «دوربین تئودلیت»،نبشی متصل به صفحه ای از یک جهت به ستون و نبشی متصل  به ستون از جهت دیگر آن به صفحه ،به طور اصولی جوشکاری می شود.

 

پیاده کردن نقشه روی زمین های محدود:

1- به طوری که قبلا اشاره شد،اگر ساختمان از جهت عرض وطول در ابعادی محدود بوده ویا بین دو ساختمان همجوار باشد، پیرو مشخصات نقشه آکس بندی (محور پی تا محور پی دیگر ) و گود برداری ،با پیروی از «بر مشخص»، مرکز اکس ها به اندازه های معلوم یابر سطح دو دیوار همجوار اصطلاحا خط شده ویا برسطح زمین پیاده می شودو در مواردی که سطح صاف و تسطیح شده باشد در مرکز محورها در کنار دیوار بر سطح زمین میخ چوبی کوبیده می شود.

2- از اکس های متقابل ریسمانکشی شده،ابعاد پی وشناژ با اندازه برداری از روی نقشه اجرایی وبا استفاده ازمتر وگونیا وبا پاشیدن گرد آهک یا گرد گچ پیاده می شود.

توجه:

پی سازی و شناژ بندی دارای قالب بندی است. این قالب بندی ،چوبی ،فلزی، یا بیشتر آجری بوده ودر زیر پی و وشناژ ،بتون مگر خواهد بود که باید عرض گود برداری یا موارد گفته شده،از نظر نوع خاک وزمین شیب گودبرداری نیز درنظر گرفته شود. با پیروی ازاندازه های مذکور،نقشه های پیاده شده،سپس پی کنی دنبال می شود.در ترسیم بخشی از پی،شناژ،بتون مگر وخط آکس که برای گودبرداری برسطح زمین پیاده شده ملاحظه می شود.

   • یونس
  • قالب میهن بلاگ